Anti-DNA EIA

qualitative and quantitative detection of autoantibodies

Anti-DNA EIA

EIA assays for qualitative and quantitative detection of autoantibodies to native double-stranded DNA (dsDNA) or semi-quantitative detection of autoantibodies to single-stranded DNA (ssDNA)


Category Products

  • Image
    aibu_31008_tn.jpg
    Anti-DNA EIA Kits

    Kits for determination of autoantibodies to double-stranded (dsDNA) and single-stranded DNA (ssDNA) using EIA