Terms & Conditions

Print

ALGEMENE VERKOOP - EN LEVERINGSVOORWAARDEN BIO-RAD LABORATORIES B.V.

Print versie algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (PDF)

 1.

Algemene verkoopsvoorwaarden
Op alle orders geplaatst bij Bio-Rad Laboratories Ltd, zijn enkel onderhavige verkoopsvoorwaarden van toepassing en sluiten hierbij alle andere voorwaarden uit. Elke bestelling houdt volledige aanvaarding in van de onderhavige verkoopsvoorwaarden door de koper.

 2.

Bestellingen
Alle bestellingen moeten schriftelijk gebeuren, met aanduiding van het referentienummer en de gewenste hoeveelheid van de bestelde producten. Indien dringend kunnen bestellingen altijd per telefoon of telefax worden overgemaakt. Indien U een telefonische of fax-bestelling bevestigt, gelieve op uw bevestiging duidelijk te vermelden “Bevestiging van telefonische of fax-bestelling”.

 3.

Prijzen
Alle prijzen die verschijnen in Bio-Rad catalogi, mailings of andere documenten, kunnen door Bio-Rad zonder verwittiging gewijzigd worden. Bovendien behoudt Bio-Rad zich het recht voor, om op het even welk moment veranderingen in design aan te brengen, zonder de verplichting op zich te nemen om identiek dezelfde producten te leveren zoals eertijds werden verkocht of om verouderde producten verder te blijven leveren. Gewicht en afmetingen, zoals vermeld in de verkoopliteratuur zijn indicatief en worden niet gegarandeerd. Tenzij anders gespecifieerd, zijn de prijsoffertes gebaseerd op de productie van de kwaliteit en het type zoals oorspronkelljk vastgelegd. Dit kan gewijzigd worden hetzij bij onderbreking hetzij bij veranderingen gevraagd door de klant. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Indien de netto prijzen moeten verhoogd worden met bepaalde belastingen en taxen, zijn deze ten laste van de klant.

 4.

Verzending
De leveringsdatum, opgegeven door Bio-Rad, benadert het best het tijdstip waarop het materiaal zal verstuurd worden. Bio-Rad kan niet aansprakelijk gesteld worden, voor verlies, beschadiging of schade geleden door laattijdige levering. De factuur zal de verzendingskosten vermelden. Tenzij anders overeengekomen, zal Bio-Rad kiezen voor de beste en goedkoopste transportwijze.

 5.

Klachten
De koper is verplicht bij in ontvangstname de goederen te controleren met betrekking tot hun hoedanigheid en hoeveelheid. Elke klacht moet ons binnen de vijf dagen na ontvangst van de goederen bereiken. Terugzending zal slechts aanvaard worden mits voorafgaand akkoord van Bio-Rad. Bovendien moeten de goederen door Bio-Rad ontvangen worden binnen de 30 dagen na datum van dit akkoord. Voor goederen die door de klant verkeerd besteld werden, zal bij terugname door Bio-Rad 20% van de verkoopprijs aangerekend worden als opslag-en bewaringskosten.

 6.

Garantie
Alle producten zijn gegarandeerd tegen zichtbare en verborgen gebreken.
Nochtans, wordt geen enkele garantie gegeven:
a) voor zichtbare gebreken wanneer de koopwaar bewerkt of verwerkt werd;
b) voor verborgen gebreken indien de aangegeven gebruiksaanwijzing niet werd gevolgd of de goederen niet oordeelkundig behandeld werden.
Bio-Rad’s verantwoordelijkheid beperkt zich tot de waarde van haar eigen goederen; geen enkele verantwoordelijkheid zal genomen worden voor andere schade, welke de oorzaak van de schade moge zijn.

 7.

Betaling
Al onze facturen zijn betaalbaar bij ontvangst van de factuur, tenzij anders vermeld op de voorzijde ervan.

 8.

Eigendom
De goederen blijven eigendom van Bio-Rad tot volledige betaling van de factuur. Bio-Rad behoudt de auteurs-en reproductierechten.

 9.

Bevoegdheid
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het land van de leverancier bevoegd.

 

Bio-Rad Laboratories B.V.
Fokkerstraat 2-8
3905 KV Veenendaal
Tel: +31 (0) 318 540666
Fax: +31 (0)318 542216
E-mail: service.netherlands@bio-rad.com

THESE COMMODITIES, TECHNOLOGY OR SOFTWARE WERE SHIPPED IN ACCORDANCE WITH THE EUROPEAN UNION AND UNITED STATES EXPORT ADMINISTRATION REGULATIONS. DIVERSION CONTRARY TO EUROPEAN AND U.S. LAW PROHIBITED.

Get Help

Call us at 00 800 00 BIORAD (00 800 00 24 67 23) or +31 (0) 318 540 666

Sign Up for Bio-Rad Updates!
Enter your email address below to receive your choice of the latest news, promotions, and more.
To give you the very best experience, the cookie settings on Bio-Rad.com are set to "allow all cookies". To change your settings please click  here.  Close